Liturgie
Openluchtdienst op zondag 7 juli 2019,
op de Brink te Den Ham 

Thema:

“Wat mag het jou kosten?”

Spreker:    Egbert Jan Haselhorst
Muziek:     Gijsbert, Inge, Merwin, Harry, Roelf-Jan, GertJan

De band speelt 2 nummers voor de dienst:
Opw. 733 “10.000 redenen” en Opw. 575
“Jezus alleen”

Opw. 733: “10.000 redenen”

De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

-Refrein-

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

-Refrein-

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

-Refrein-

Opw. 575: “Jezus alleen”

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!

Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.

En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.

In Hem alleen, in Hem alleen!

Welkom/Mededelingen:
door Evangelisatie Commissie

Bemoediging en groet
Samenzang: Opw. 788
“Wees welkom” & “Laat ons samen één zijn”

Opw. 788 “Wees welkom”

Wees welkom, Geest van God.
Wees welkom, Geest van God.
Leer ons te leven uit liefde, zoals Jezus heeft gedaan.
Leid ons in waarheid en wijs ons waar te gaan.
Spreek tot ons hart, opdat wij U verstaan.
Wees welkom, Geest van God.

Wees welkom, Geest van God.
Wees welkom, Geest van God.
Laat uw vrede en blijdschap regeren in dit huis.
Vul het met vreugde en maak het tot uw thuis.
Een veilige plaats, in de schaduw van het kruis.
Wees welkom, Geest van God.

-Refrein-
Wees welkom, Geest van God.
Wees werkzaam onder ons.
Ga ons niet voorbij,
vervul ons hier en nu.
Vul dit huis met meer van U.

Wees welkom, Geest van God.
Wees welkom, Geest van God.
Help ons de stilte te zoeken, als de drukte ons omgeeft,
om bij U te komen, als de kracht ons weer ontbreekt.
Wijs ons op Jezus, die ons droge hart doorweekt.
Wees welkom, Geest van God.

-Refrein-

“Laat ons samen één zijn”

Heer, U bent één: El Elohim,
als God de Vader, Zoon en Geest.
U laat volmaakte eenheid zien,
die er altijd is geweest.

Drie-enig God, U maakt ons één,
als kerk die van vergeving leeft.
U brengt ons samen, U alleen,
door de eenheid van de Geest.

-Refrein-

Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk
door de kracht van de liefde.
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt;
voor de glorie van uw naam.

Niemand is minder, niemand meer;
wij zijn gegeven aan elkaar
door Jezus Christus onze Heer,
die ons lief heeft en aanvaardt.

-Refrein-

Gebed

 

Inleidend woord
Samenzang Kinderlied:
“God heeft een plan met je leven”

God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen,
’t is meer dan een gevoel.
Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat Hij je kent.
Dus stap uit je boot,
durf op water te lopen.
Vraag God om hulp
en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang,
Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd,
in een moeilijke tijd:
God is trouw.

Halleluja, halleluja.     )
Halleluja, halleluja.     ) 2x

Bijbellezing

We lezen als Schriftlezing 1 Korinthe 9:24-27

23 Ik doe alles voor het evangelie om ook zelf aan de beloften ervan deel te krijgen. 24 Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. 25 Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. 26 Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. 27 Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.                                            

Overdenking

Samenzang: Opw. 798:Houd vol”

Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

-Refrein-
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

 En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

-Refrein-

 

Houd vol, Houd vol     )
Hij laat niet los.           ) 4x

-Refrein-

Dankgebed

Uitleg over doel van collecte:
Muskathlon GertJan Engberts

Collecte: Tijdens collecte speelt de band:
Hoopvolle toekomst”

We stonden aan de kant, maar U liet ons niet staan
In uw liefde bent U ons niet voorbijgegaan

U vroeg ons met U mee en riep ons naam voor naam
In uw liefde durfde U de toekomst met ons aan

-Refrein-

Alle eer aan God die ons zijn vertrouwen geeft
Hij is het die ons een hoopvolle toekomst geeft
Prijs God, prijs God!

Prijs God, prijs God!

Uw plan met ons staat vast, U twijfelt geen moment
In uw liefde koestert U de plannen die U hebt
We kunnen soms zo druk en ongeduldig zijn
In uw liefde geeft U ons alles op zijn tijd

-Refrein-

U loopt niet weg, U doet geen kwaad,                     )
God die niemand achterlaat                                      )
U gaat voor en U voorziet,                                         ) 2x
Vader God U twijfelt niet                                            )

-Refrein-

Dankwoord

Samenzang:De kerk van alle tijden” – LEV

De kerk van alle tijden, kent slechts één vaste grond
’t is Christus die door lijden zijn volk aan Zich verbond
Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af
’t Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf

Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één
Is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen
één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heil’ge dis
één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is

Wij gaan de wereld in                                        )
Met hoop die overwint                                     )
Geen naam of macht, heeft zoveel kracht    ) 2x
Als die van onze Heer                                        )

God houdt zijn kerk in leven, hoe ook bespot, verdrukt
door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt
Al roepen van de torens, de wachters nog: Hoe lang?

Straks gaat de dag beginnen wordt klagen een gezang

Band speelt 1 nummer na de dienst: Hoe groot zijt Gij”

O Heer, mijn God wanneer ik in verwondering
De wereld zie die U heeft voortgebracht
Het sterrenlicht het rollen van de donder
Heel dit heelal, dat vol is van uw kracht

-Refrein-

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, Hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, Hoe groot zijt Gij
Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen
Tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen
En aan het kruis mijn zonde op zich nam

-Refrein-

Gij Als Christus komt met majesteit en luister
Brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
En zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

-Refrein-

Na de dienst koffie